http://telugusex.center blonde gags on dick and gets a cumshower.

REGULAMIN STRONY

§ 1
(Definicje określeń)

1. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający w szczególności politykę prywatności oraz zasady korzystania z Serwisu.
2. „Administrator” – firma WEMAX POLSKA sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Krasnymstawie przy ulicy Gospodarczej 7, NIP 5641789596, REGON 364802944, KRS 0000625402. Adres korespondencyjny: ulica Gospodarcza 7, 22-300 Krasnystaw, poczta elektroniczna (e-mail): wemax@wemax-polska.com, telefon/faks: +48 82 576 30 78.
3. „Użytkownik” – osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
4. „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem URL www.wemax-polska.com, będąca własnością Administratora.

§ 2
(Polityka prywatności)

1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
2. Cele przetwarzania danych osobowych.
1) Prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, tj. osobą, której dane dotyczą, na żądanie Użytkownika, w szczególności odpowiedzi na pytania zadane poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).
2) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności dotyczących przechowywania danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, rozliczenia danin publicznoprawnych.
3) Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, w szczególności dotyczące prowadzenia marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, archiwizacji.
3. Odbiorcy danych osobowych – inni administratorzy danych, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, w szczególności podwykonawcy, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową na nasze zlecenie.
4. Okres przechowywania danych osobowych – do upływu okresu przydatności tych danych, wymaganego przepisami szczegółowymi, w szczególności przepisami obowiązującego prawa podatkowego, przepisami cywilnoprawnymi i przepisami publicznoprawnymi, tj. do 5 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania.
5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane – osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
6. Skarga do organu nadzoru – osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Cel i konsekwencje podania danych osobowych – podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i ma na celu umożliwienie prawidłowego i skutecznego prowadzenia korespondencji przez Administratora.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – Serwis zapisuje informacje w postaci „ciasteczek” (ang. cookies), czyli plików umieszczanych na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te używane są do profilowania, tj. oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań, pozwalającej dostosować Serwis do potrzeb osób odwiedzających go wielokrotnie. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób „ciasteczka” są zapisywane na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera) pozwalają na zapisywanie „ciasteczek” ze strony www.wemax-polska.com.
9. Dane osobowe są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§ 3
(Inne postanowienia)

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Administrator posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich prezentowanych treści i obrazów znajdujących się w Serwisie. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.

Kontakt / +48 82 576 30 78 / info@wemax-polska.com

Copyrights: Wemax

Made by: BrandKing

pornhd indian colombian shows his feet.